Regulamin

Regulamin sklepu internetowego KOKOLU (www.kokolu.pl) z dnia 01.08.2017

Postanowienia ogólne
Składanie i przyjmowanie zamówień
Realizacja zamówień
Zasady dostarczania zamówień
Ceny oraz opłaty należne za dostarczenie zamówionych Towarów
Sposoby płatności ceny za Towary lub Usługi oraz opłat za dostarczenie zamówionych Towarów
Miejsce i sposób składania reklamacji
Przepisy dotyczące Konsumentów
Postanowienie końcowe
Wejście w życie Regulaminu

§ 1
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
Sprzedawcy – należy przez to rozumieć firmę KOKOLU Tomasz Klimowicz z siedzibą w Gdańsku, , posiadającą nr NIP 764-226-97-24 i REGON 381382058, posługującą się dla potrzeb kontaktów z Konsumentami adresem poczty elektronicznej studio@kokolu.pl oraz numerem telefonu +48 531 850 230
Sklepie – należy przez to rozumieć sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.kokolu.pl
Towarze – należy przez to rozumieć odzież oferowaną przez Sprzedawcę w Sklepie,
Kupującym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną, której kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną;
Konsumencie – należy przez to rozumieć Kupującego będącego osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Postanowienia ogólne 
§ 2
Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu sprzedaży Towarów Kupującym.

Składanie i przyjmowanie zamówień
§ 3
1. Kupujący składa zamówienie poprzez wybór jednej lub kilku pozycji Towarów oferowanych w Sklepie;
2. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularzu zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej.
3. Każde prawidłowo złożone zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację zamówienia oraz Kupującego.
4. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości Towaru, Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Kupującego o tej okoliczności proponując inny termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.
5. W przypadku braku dostępności Towaru Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi Kupującego o tej okoliczności. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.
6. Kupujący jest uprawniony do anulowania prawidłowo złożonego zamówienia w ciągu 3 godzin od chwili jego złożenia, przesyłając stosowne oświadczenie pocztą elektroniczną na adres internetowy Sprzedawcy studio@kokolu.pl

Realizacja zamówień
§ 4
1. Realizacja zamówień na Towary będzie następować w terminie do 2 (dwóch) dni roboczych od chwili przekazania Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
2. Do ww. terminu realizacji zamówienia nie wlicza się dnia, w którym sprzedawca przekazał Kupującemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
3. Realizacja zamówień przyjętych przez Sprzedawcę do realizacji w dwóch pierwszych dniach roboczych każdego miesiąca kalendarzowego następuje w terminie określonych w ust. 1 liczonym po upływie tych dwóch pierwszych dni.
4. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy termin realizacji zamówień określony w ust. 1 może ulec przedłużeniu. Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Kupującego o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin.
5. Szczegółowe zasady realizacji zamówień na poszczególne Towary zawarte są w opisach zamieszczonych przy danym Towarze.

Zasady dostarczania zamówień 
§ 5
1. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary w sposób wskazany przez Kupującego w formularzu.
2. Sprzedawca wysyła zamówione Towary po wpływie ceny sprzedaży i opłaty za przesyłkę na rachunek bankowy Sprzedawcy.
3. W przypadku, gdy Kupujący zaznaczył w formularzu zamówienia pozycję “Kurier” dostarczenie zamówionego Towaru nastąpi za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie, przy czym orientacyjny termin dostawy wynosić będzie w tym przypadku 2 (dwa) dni robocze od dnia przyjęcia zamówienia przez podmiot świadczący usługi kurierskie (na terenie Polski).
4. W przypadku, gdy Kupujący ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Polski Sprzedawca po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia zobowiązany jest poinformować Kupującego o wysokości opłat należnych za dostarczenie zamówionych Towarów oraz wysyła mu fakturę pro forma, na podstawie której Kupujący dokonuje płatności ceny. Po wpłynięciu należnych opłat Sprzedawca dostarcza Kupującemu zamówione Towary w sposób wskazany w zamówieniu, przy czym określony w ust. 2 termin dostarczenia zamówionych Towarów mogą ulec wydłużeniu nie więcej jednak niż o 7 dni w stosunku do terminów pierwotnych.
5. Podany w ust. 2 – 3 terminy dostarczenia zamówionych Towarów mają charakter orientacyjny. Sprzedawca nie będzie ponosić wobec Kupującego odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionych Towarów, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie podmiotu świadczącego usługi kurierskie.

Ceny oraz opłaty należne za dostarczenie zamówionych Towarów 
§ 6
1. 1. Sprzedawca oświadcza, że obowiązującą Kupującego ceną sprzedaży poszczególnych Towarów jest cena podana w Sklepie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego. Ceny te są cenami brutto i obejmują podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w chwili realizacji zamówienia.
2. W przypadkach opisanych w § 5 ust. 2 – 3 opłaty należne za dostarczenie zamówionych Towarów ponoszą:
w przypadku wybrania opcji “Kurier” – Kupujący w wysokości 15 zł brutto za pośrednictwem Sprzedawcy na rzecz podmiotu świadczącego usługi kurierskie, a w przypadku jeżeli wartość zamówienia wynosi powyżej 300 zł brutto – Sprzedawca;
6. przy wysyłce zagranicznej – Kupujący za zaliczeniem pocztowym w wysokości obowiązującej według cennika firmy kurierskiej.

Sposoby płatności ceny za Towary lub Usługi oraz opłat za dostarczenie zamówionych Towarów 
§ 7
1. W Sklepie stosowane są następujące sposoby płatności:
płatność za pomocą bankowości internetowej – rozliczenia transakcji kartą kredytową lub e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PAYPAL oraz PRZELEWY 24
przedpłata – Kupującemu na podany przez niego adres poczty elektronicznej wysyłana jest faktura proforma wraz z numerem rachunku bankowego Sprzedawcy. Zamówienie jest realizowane po opłaceniu i zaksięgowaniu płatności u Sprzedawcy.
2. Określone w § 6 ust. 2 opłaty za dostarczenie zamówionych Towarów Kupujący uiszcza przy złożeniu zamówienia na Towar.

Miejsce i sposób składania reklamacji
§ 8
1. Kupujący składa reklamację w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych liczonym od dnia, w którym nastąpiło lub miało nastąpić dostarczenie zamówionych Towarów:
w przypadku wad dostarczonych Towarów – za pomocą poczty elektronicznej w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00 na adres poczty elektronicznej studio@kokolu.pl lub listownie na adres: ul. Jaśminowy Stok 93a, 80-177 Gdańsk
w przypadku opóźnienia w realizacji lub dostarczeniu zamówienia – za pomocą poczty elektronicznej w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00 na adres poczty elektronicznej studio@kokolu.pl
w przypadku nieprawidłowych danych zawartych w przekazanych fakturach VAT – za pomocą poczty elektronicznej w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00 na adres poczty elektronicznej studio@kokolu.pl.
2. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania Kupujący oczekuje od Sprzedawcy oraz numer rachunku bankowego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę za Towar.
3. Sprzedawca rozpatruje tylko pisemne reklamacje (przesłane pocztą lub pocztą elektroniczną) w terminie 14 dni roboczych od dnia ich złożenia przez Kupującego. Wzór druku reklamacyjnego, na którym można składać reklamacje, stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i znajduje się pod adresem www.kokolu.pl.
4. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej wad dostarczony Towarów Kupujący zobowiązany jest zwrócić wadliwy Towar na adres Sprzedawcy. W takim przypadku Sprzedawca dostarczy Kupującemu nowy niewadliwy Towar zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. W przypadku, gdy dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe Sprzedawca zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę.

Przepisy dotyczące Konsumentów
§ 9
1. O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu poniższe postanowienia mają zastosowane jedynie do Kupujących będących Konsumentami. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Konsumentem zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827), zwanej dalej „ustawą”.
2. Z zastrzeżeniem ust. 10 Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części,
polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;
dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, wysyłając go po wypełnieniu na adres e-mail studio@kokolu.pl lub adres pocztowy ul. Pułaskiego 13/17 a4, 80-520 Gdańsk. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 3.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
10. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym KOKOLU.PL może być reklamowana, zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi, jeżeli w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi, stwierdzona zostanie wada stanowiąca o jej niezgodności z umową.
11. Zgłoszenie reklamacyjne, powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Towaru w Sklepie (kopia faktury, paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.). Reklamacja może być przesłana pocztą elektroniczną na adres: studio@kokolu.pl lub pisemnie na adres ul. Pułaskiego 13/17 a4, 80-520 Gdańsk, z dopiskiem „Reklamacja”.
12. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
13. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca wymieni reklamowany Towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany Towar wraz z kosztami związanymi z odesłaniem reklamowanego Towaru w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
14. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca odsyła pełnowartościowy Towar na swój koszt na adres podany przez Konsumenta.
15. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Gdańsku. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich. Konsument może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Postanowienie końcowe
§ 10
1. Wszelkie spory wynikające z umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującymi nie będącymi Konsumentami będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Sprzedawcy.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie Sklepu.
3. Kupujący składając zamówienie jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Umowa sprzedaży wchodzi w życie pod warunkiem, że Kupujący oświadczy, iż akceptuje jego treść.

Wejście w życie Regulaminu
§ 11

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2017 r.

Zalącznik nr 1 – REKLAMACJA TOWARU NIEZGODNEGO Z UMOWĄ

Załącznik nr 2 – OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY